สภาพทั่วไป

                         (๑) ประวัติความเป็นมา

                          บ้านท่าสะอาดเดิม “บ้านท่าเริงเปลือย” เมื่อปี พ.ศ. 2490 ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อ “บ้านท่าเริงเปลือย” เป็นบ้าน “บ้านท่าสะอาด” และได้ยกขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าสะอาด ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 และได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลท่าสะอาด เมื่อ พ.ศ. 2542

                          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด  เดิมเป็นสภาตำบลและได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาดเมื่อปี พ.ศ. 2542 มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 13 หมู่บ้าน แบ่งเป็นพื้นที่เต็มหมู่บ้านจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่  4,5,8 และหมู่ที่ 13 พื้นที่บางส่วนจำนวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,3,6,7,9,10 และหมู่ที่11

                          (2)ที่ตั้งและอาณาเขต

                          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ตั้งอยู่เลขที่ 89 บ้านป่ากอ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเซกา มีระยะทางห่างจากอำเภอเซกาประมาณ  32  กิโลเมตรมีเนื้อที่  49.73   ตารางกิโลเมตร หรือพื้นที่จำนวน  31,086  ไร่แบ่งเป็นที่อยู่อาศัยจำนวน 3,425 ไร่ที่สาธารณะ จำนวน 3,526 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 23,666 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดกับตำบลใกล้เคียง  ดังนี้

                            ทิศเหนือ                            ติดต่อกับ              เขตอำเภอพรเจริญและตำบลโป่งไฮ อำเภอเซกา

ทิศใต้                                ติดต่อกับ               ตำบลคำตากล้า จังหวัดสกลนคร (แม่น้ำสงคราม)

ทิศตะวันออก                    ติดต่อกับ               ตำบลโป่งไฮ ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา

ทิศตะวันตก                      ติดต่อกับ                ตำบลวังชมพู อำเภอพรเจริญ

                         (3)ลักษณะภูมิประเทศ

                            สภาพพื้นที่ของตำบลท่าสะอาด เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำสงครามเป็นสายหลัก และห้วยสาขาประชากรส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม (ทำนา จำนวน 19,084 ไร่ ทำไร่ทำสวน จำนวน 4,587 ไร่)และทำประมงน้ำจืดจากลำห้วยสาขาลุ่มน้ำสงคราม ส่วนแม่น้ำสงครามสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 150 เมตร สภาพภูมิอากาศ มี 3 ฤดู คือฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน ฤดูหนาว เริ่มเดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน ของทุกปี