IMG_1068

ประวัติความเป็นมา

(๑) ประวัติความเป็นมา

           บ้านท่าสะอาดเดิม “บ้านท่าเริงเปลือย” เมื่อปี พ.ศ. 2490 ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อ “บ้านท่าเริงเปลือย” เป็นบ้าน “บ้านท่าสะอาด” และได้ยกขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าสะอาด ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 และได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลท่าสะอาด เมื่อ พ.ศ. 2542

        องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด  เดิมเป็นสภาตำบลและได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาดเมื่อปี พ.ศ. 2542 มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด ๑๓ หมู่บ้าน แบ่งเป็นพื้นที่เต็มหมู่บ้านจำนวน ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๔,๕,๘ และหมู่ที่ ๑๓ พื้นที่บางส่วนจำนวน ๙ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,3,6,7,9,10,11 และหมู่ที่ ๑๒

(2)ที่ตั้งและอาณาเขต

               องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ตั้งอยู่เลขที่ ๘๙ บ้านป่ากอ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเซกา มีระยะทางห่างจากอำเภอเซกาประมาณ  32  กิโลเมตรมีเนื้อที่  49.73   ตารางกิโลเมตร หรือพื้นที่จำนวน  31,086  ไร่แบ่งเป็นที่อยู่อาศัยจำนวน 3,425 ไร่ที่สาธารณะ จำนวน 3,526 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 23,666 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดกับตำบลใกล้เคียง  ดังนี้

                ทิศเหนือ                         ติดต่อกับ      เขตอำเภอพรเจริญและตำบลโป่งไฮ อำเภอเซกา

ทิศใต้                              ติดต่อกับ      ตำบลคำตากล้า จังหวัดสกลนคร (แม่น้ำสงคราม)

ทิศตะวันออก                  ติดต่อกับ      ตำบลโป่งไฮ ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา

ทิศตะวันตก                     ติดต่อกับ      ตำบลวังชมพู อำเภอพรเจริญ

 (3)ลักษณะภูมิประเทศ

                สภาพพื้นที่ของตำบลท่าสะอาด เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำสงครามเป็นสายหลัก และห้วยสาขาประชากรส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม (ทำนา จำนวน 19,084 ไร่ ทำไร่ทำสวน จำนวน 4,587 ไร่)และทำประมงน้ำจืดจากลำห้วยสาขาลุ่มน้ำสงคราม ส่วนแม่น้ำสงครามสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 150 เมตร สภาพภูมิอากาศ มี ๓ ฤดู คือฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน ฤดูหนาว เริ่มเดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน ของทุกปี

  • จุดเด่นของพื้นที่

(1) หนองผือเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งอนุรักทรัพยากรทางธรรมชาติและแหล่งท่องเทียว

(2)บริเวณริมฝั่งแม่น้ำสงครามบ้านตาลเดี่ยวเพื่อพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ

  (4)เขตการปกครองและจำนวนประชากร

องค์การบริหารสาวนตำบลท่าสะอาดครอบคลุมพื้นที่เต็มหมู่บ้าน ๔ หมู่บ้าน  และพื้นที่บางส่วนของเทศบาลตำบลท่าสะอาด ๙ หมู่บ้าน  คือ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 และหมู่ที่ 13มีประชากรทั้งสิ้น มี 2,873  คน แยกเป็นชาย 1,513 คน  เป็นหญิง  1,360 คน  และมีจำนวนครัวเรือน 949 ครัวเรือน  ความหนาแน่นของประชากร  58  คนต่อตารางกิโลเมตร  นับถือศาสนาพุทธ ๑๐๐ %  ดังนี้

 ตารางข้อมูลประชากร  จำแนกตามเขตการปกครอง                   

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน ผู้นำชุมชน  

ชาย

หญิง

รวม

1 บ้านท่าสะอาด 38 11 49 31

นายสรัญสินชื่น (ผู้ใหญ่บ้าน)

2

บ้านม่วงคัน 12 10 22 8

นายไพรวัลย์มีทองแสน (ผู้ใหญ่บ้าน)

3

บ้านหัวแฮต 61 55 116 58

นายสำราญ  ทองหล่อ (ผู้ใหญ่บ้าน)

4

บ้านตาลเดี่ยว 425 397 882 231

นายกนก  ลุนอุบล (กำนันตำบล)

5

บ้านยางชุม 131 136 267

96

นายประสิทธิ  เพชรโสภ (ผู้ใหญ่บ้าน)

6

บ้านสมสนุก 59 45 104

31

นายธีระ จันทะเมธิ(ผู้ใหญ่บ้าน)

7

บ้านโนนสวาท 41 32 73

23

นายคำใหม่เหล่าน้อย (ผู้ใหญ่บ้าน)
8 บ้านใหม่สามัคคี 386 387 773

220

นายชุมพลมุตายา (ผู้ใหญ่บ้าน)
9 บ้านอุดมพร 19 19 38

9

นายนรินทร์ลุนบุตร (ผู้ใหญ่บ้าน)

10

บ้านป่าก่อ 103 89 192

88

นายประพดมันชะเด (ผู้ใหญ่บ้าน)

11

บ้านท่าสะอาดใต้ 33 20 53

29

นายพรพิชิตวงษ์วิราช (ผู้ใหญ่บ้าน)

13

บ้านทรายทอง 205 159 364

124

นายทวี   มลาลัย   (ผู้ใหญ่บ้าน)

รวม

1,513 1,360 2,873

949

 

 

  2.1.2  ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                         (๑) ด้านการคมนาคม

สภาพถนนในหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาดเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรุกรัง และถนนลาดยาง

การคมนาคมมีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 222 และมีรถโดยสาร ของบริษัทขนส่ง จำกัด วิ่งระหว่าง จังหวัดอุดรธานี – บึงกาฬ

                         (2) การไฟฟ้า

มีการบริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด มีไฟฟ้าเข้าถึงจำนวน 8 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 534 ครัวเรือน ไฟฟ้าสาธารณะ มีไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน

                         (3)การประปา

มีการบริการด้านประปา โดยการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด และประปาหมู่บ้าน ซึ่งจ่ายน้ำให้แก่ผู้ใช้น้ำในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด

                         (4)การโทรคมนาคม

1 ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                         –             แห่ง

2 โทรศัพท์สาธารณะ                                   15           เครื่อง

3 โทรศัพท์บ้าน                                           10           เครื่อง

4 สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ      2  แห่ง (วิทยุสื่อสารกรมการปกครอง วิทยุสื่อสารโรงเรียน)

 

(6) ด้านผังเมือง

โดยทั่วไปแล้วการตั้งบ้านเรือนของประชากรในตำบลท่าสะอาดจะตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นหย่อมบ้านในกลุ่มเครือญาติเดียวกัน บ้านเรือนจะอยู่ใกล้เคียงกันต่อมามีถนนหนทางตัดผ่านในหมู่บ้านสะดวกสบายขึ้น จะมีการโยกย้ายบ้านเรือนมาตั้งติดกับถนนภายในหมู่บ้านและถนนสายหลักที่ตัดผ่านมาในหมู่บ้านจึงทำให้บางแห่งกลายเป็นชุมชนกึ่งชุมชนเมือง แต่อย่างไรก็ตามประชากร ส่วนใหญ่ยังดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายกันอยู่

                          ๒.๑.๓ สภาพทางสังคม

(1) ชุมชน/หมู่บ้าน            มีหมู่บ้านจำนวน ๑๓ หมู่บ้าน(โดยมีหมู่บ้านในเขตบางส่วนจำนวน  ๙ หมู่บ้าน )

                         (2) ศาสนา

มีผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 ของประชากรทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ผู้นับถือศาสนาอื่นร้อย  0   ของประชากร

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

– วัด/สำนักสงฆ์           15     แห่ง

หมู่ที่ ๑วัดท่าสะอาด

หมู่ที่ 2 วัดอำนวยกาศอำนวย , วัดประดู่ทรงธรรม

หมู่ที่ 3 วัดหัวแฮตสามัคคีธรรม

หมู่ที่๔  วัดวัดบ้านตาลเดี่ยว , วัดป่าธรรมรังษีคีรีวนาวาส

หมู่ที่ ๕  วัดบ้านยางชุม , วัดป่ายางชุม

หมู่ที่ 7 วัดศรีประทุมสามัคคี

หมู่ที่ 8 วัดศรีประสงค์วนาราม

หมูที่ 9 วัดภูมิบาล

หมู่ที่ 10 วัดป่าก่อสามัคคีธรรม

หมู่ที่ ๑๑  วัดป่าสรรติกาวาส

หมู่ที่ ๑๒  วัดท่าเริงเปลือย

หมู่ที่ ๑๓  วัดป่าพุทธานุวาส

– มัสยิด                                                   –               แห่ง

– ศาลเจ้า                                                  –               แห่ง

– โบสถ์                                                   –               แห่ง

 

                         (3) วัฒนธรรมและประเพณี

1 ประเพณีวันขึ้นปีใหม่                                เดือน   1

2 ประเพณีบุญมหาชาติ                                 เดือน   4

3 ประเพณีสงกรานต์                                     เดือน   5

4 ประเพณีบุญบั้งไฟ                                      เดือน   6

5 ประเพณีแห่งเทียนเข้าพรรษา                  เดือน   8

6 ประเพณีแข่งเรือออกพรรษา                    เดือน   11

7 ประเพณีไหลเรือไฟ                                   เดือน   11

8 ประเพณีลอยกระทง                                   เดือน   12

 

(4) การศึกษา

1 โรงเรียนประถมศึกษา                    จำนวน          2              แห่ง

โรงเรียน หมู่ที่ นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม
โรงเรียนบ้านตาลเดี่ยว ๓๕ ๔๖ ๘๑
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ๒๙ ๓๖ ๖๕

 

 

๒ โรงเรียนมัธยมศึกษา                     จำนวน          –              แห่ง

๓ โรงเรียนอาชีวศึกษา                      จำนวน          –              แห่ง

๔มหาวิทยาลัย                                     จำนวน          –              แห่ง

                         การจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาดได้ดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา78และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา30กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในปีการศึกษา  2544   จำนวน  1  แห่ง  คือ

1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุธรรมรังสีคีรีวนาวาสตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4บ้านตาลเดี่ยวมีจำนวนเด็กปฐมวัยเข้าศึกษาในศูนย์เป็นชาย๑๑คน  หญิง   ๑๒คน รวม๒๓คน

(ข้อมูล :ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบต.ท่าสะอาด เมื่อวันที่ ๙มกราคม ๒๕๕๘)

                         (5) ด้านสาธารณสุข

– โรงพยาบาลรัฐขนาด                       –     แห่ง

– สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน     –              แห่ง (สถานีอนามัยตำบลท่าสะอาดอยู่นอกเขต อบต.)

– สถานพยาบาลเอกชน                     –     แห่ง

– ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                   –     แห่ง

– อัตราครัวเรือนที่ใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ 100 ของครัวเรียน

                         (6)การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาดเป็นศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพบเรือน (อปพร.) มีเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 คน และมีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 50 คนอุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 5 ชุด อุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ อปพร. ๑ ชุด

                          2.1.4  สภาพเศรษฐกิจ

                         (1) อาชีพ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในท้องถิ่น

1 ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ คือ ข้าว พื้นที่การเกษตร 19,084 ไร่

2 ทำไร่และทำสวน พื้นที่การเกษตร 4,587 ไร่

3 พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาดมีแม่น้ำไหลผ่านจึงสามารถทำการประมงน้ำจืดจากลำห้วยสาขาลุ่มน้ำสงครามได้อีก

                         (2)หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

1 ปั๊มน้ำมันหลอดแก้วมือหมุน        1     แห่ง

2 ร้านค้าทั่วไป                                     16  แห่ง

3  โรงงานอุตสาหกรรม                    1     แห่ง

๔  โรงงานผลิตน้ำดื่ม                        ๑    แห่ง

๕  ร้านอาหาร                                     ๒   แห่ง

๖  อู่ซ่อมรถ                                          ๑    แห่ง

๗  โรงต้มเกลือ                                   ๑๔                แห่ง

๘  ลานยาง                                           ๒   แห่ง

๙  บ้านเช่า                                           ๑    หลัง

2.2 ข้อมูลศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด

                          2.2.1โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล

                         (1) จำนวนบุคลากร

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระดับ ระดับการศึกษา หมายเหตุ
ส่วนสำนักปลัด
1 ส.ต.อ.เถลิงศักดิ์   ภูอากาศ ปลัด อบต. 8 ปริญญาโท
2 นายจิระศักดิ์   พันธุโพธิ์ รองปลัด อบต. 6 ปริญญาตรี
3 นางพรรณ์นิภา   พิมพ์นาจ หัวหน้าสำนักปลัด 6 ปริญญาโท
4 จ.อ.รัตตะนอง  บุตรวัง นักพัฒนาชุมชน 5 ปริญญาตรี
5 พ.จ.อ.สราวุฒิ   ตะเวียงน่าน เจ้าพนักงานป้องกันฯ 4 ปริญญาตรี
6 นายศานิท   แสงไพ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ 3 ปริญญาตรี
7 นางสาวพรทิพย์   สุวรรณไชยรบ เจ้าพนักงานธุรการ 2 ปริญญาตรี
8 นายวชิรากรณ์    ไชยพรม ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ ปริญญาตรี
9 นางขนิษฐา   พรมดี ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี
10 นางสาวสุภาวรรณ  ศรีทุมมี ผช.นักพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี
11 นายพยัคฆ์   วันแก้ว พนักงานขับรถยนต์ ม.6
12 นายประวัติ  พลูเพิ่ม นักการภารโรง ปวช.
ส่วนการคลัง
1 นางสาวณัฐธิดา   ดวงกุลา หัวหน้าส่วนการคลัง 6 ปริญญาตรี
2 นางรจเมรี   เคนทรภักดิ์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปริญญาตรี ลูกจ้างประจำ
3 นางสาวนิธินันท์   ไชยต้นเชือก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปริญญาตรี ลูกจ้างประจำ
4 นายจักริน   เคนทรภักดิ์ ผช.บันทึกข้อมูล ปวส.

 

 

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระดับ ระดับการศึกษา หมายเหตุ
ส่วนโยธา
1 นายโยชัย   ชินบุตร หัวหน้าส่วนโยธา 6 ปริญญาตรี
2 นายศิริศักดิ์   เตโช นายช่างโยธา ปวส. ลูกจ้างประจำ
3 นายธนาทรัพย์   ไชยพรม ผช.ช่างสำรวจ ปวส.
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1 นางวรรพา   อุ่นวิเศษ ครู (ศผด.บ้านตาลเดี่ยว) คศ.1 ปริญญาตรี
2 นางสุกัญญา   ดาสอน ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ปริญญาตรี
3 นางสาวมุธิตา   แหวนแก้ว ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี

 

                          2.2.2 สถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด

ตารางการเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด พ.ศ. 2553 –  2557

ลำดับที่ ปี พ.ศ. รายรับ รายจ่าย
รายได้ เงินอุดหนุน รวมทั้งหมด
1 2553 8,081,216.58 4,137,069 12,218,285.58 10,354,455.75
2 2554 7,491,988.86 4,061,452 11,553,440.86 9,703,685.30
3 2555 8,395,234.86 7,345,502 15,740,736.86 13,494,917.86
4 2556 13,095,562.77 8,253,529 21,349,091.77 14,363,660.39
5 2557 12,481,543,37 7,472,367 19,953,910.37 14,732,659.34

                          2.2.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด มีเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังนี้

ลำดับที่ รายการ จำนวน
1 คอมพิวเตอร์ 13 เครื่อง
2 เครื่องถ่ายเอกสาร 1เครื่อง
3 เครื่องพิมพ์เอกสาร 9เครื่อง
4 กล่องดิจิตอล 1เครื่อง
5 เครื่องหาพิกัดดาวเทียม (GPS) 1เครื่อง
6 รถยนต์กระบะ 2คัน
7 รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 1คัน
8 รถจักยานยนต์ 1คัน
9 เครื่องตัดหญ้า 2 เครื่อง
10 โทรทัศน์ 2 เครื่อง
11 ระบบอินเตอร์เน็ต 1ชุด
12 แท่นยืนบรรยายอเนกประสงค์ (Podium) 1 ชุด
13 ตู้เก็บเอกสาร 27 ตู้
ลำดับที่ รายการ จำนวน
14 เครื่องพ่นหมอกควัน 2 เครื่อง
15 ตู้นิรภัย 1 ตู้
16 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 1 เครื่อง

 

 

2.3จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด

กำหนดตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาดกำหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว4830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการกำหนดตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  ประกอบด้วย  อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ และเลย ควรเน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษาสมดุลทางธรรมชาติ การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตร พัฒนาการท่องเที่ยว การส่งเสริมการค้าเร่งแก้ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำ

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาดมีจุดเด่นและจุดแข็ง ดังนี้

2.3.1 มีการเกษตรที่เป็นฐานหลักที่สามารถรองรับวิกฤตเศรษฐกิจได้

2.3.2 มีภูมิประเทศและอากาศรวมทั้งสภาวะแวดล้อมที่เหมาะแก่การทำการเกษตรเพราะมีแม่น้ำไหล่ผ่าน

2.3.3 มีโครงสร้างการคมนาคมขนส่ง สามารถติดต่อได้ตลอดพื้นที่ทั้งจังหวัด และเชื่อมต่อกับต่างจังหวัดมีถนนสายหลักตัดผ่าน

2.3.4 มีสินค้าพื้นเมืองของตำบล เช่น การผลิตเกลือสินเธาว์ ผลิตไม้กวาด เป็นต้น

ฉะนั้น ด้วยสภาพพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาดที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยที่เอื้อต่างๆ จึงเหมาะแก่การทำการเกษตร จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของตำบลท่าสะอาด

 

พัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มขีดความสามารถทางการเกษตรทั้งยางพารา และผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นสินค้าเศรษฐกิจภายในจังหวัด นำส่งสู่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ


 ผลการดำเนินการ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 58/5 วรรค 5 และ วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าวให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล จึงรายงานผล รายละเอียดตามเอกสารนี้


 แผนการดำเนินงาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๖ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ และ ๒๗ ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนดำเนินงานฯ เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี


งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2541

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติและเพื่อให้การบริหารงานงบประมาณสิ้นสุดที่จังหวัด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 32 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 มาตรา 6 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 มาตรา 5 และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “กฎระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดประกาศจากราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิก

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 2528

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของสุขาบาล พ.ศ. 2531

4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเมืองพัทยา พ.ศ. 2531

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538

ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา ยกเว้นการปฏิบัติการตามระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้


แผนอัตรากำลัง

แผนอัตรากำลัง 3 ปี คือแผนอัตรากำลังที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำขึ้น เพื่อเป็นกรอบอัตราในการกำหนดตำแหน่ง ใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง โดยคาดว่าจะมีการใช้อัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างตำแหน่งใดเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง และเป็นการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลได้ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ดังนี้